Przydatne informacje

Gwarantowanie depozytów BFG

2016-12-01 12:03:29

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Oławie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Kwota depozytów nie przekraczająca równowartości 100.000 EURO jest gwarantowana w całości (na zasadach określonych ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.


Jakie depozyty nie podlegają ochronie?

  • Skarbu Państwa,
  • instytucji finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
  • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  • kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji banku)


Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

  • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
  • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.


Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów bankowych można znaleźć na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Informacje udzielane są również pod numerami telefonów:
0 800 56 93 41 (połączenie bezpłatne)
(022) 583 09 42
(022) 583 09 43
(022) 583 09 45

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Pobierz
Informacja o BFG POBIERZ
Wróć do listy

Zapisz się do newslettera